Vakıf Senedi

Vakıf Senedi


BÖLÜM: 1  GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN ADI: MADDE 1- Vakfın adı GÜRÜN KÜLTÜR VAKFI’dır. VAKFIN MERKEZİ: MADDE 2- Ebuziya Cd. Ömer Naci Sok. Koçoğlu İshani Kat. 3 Bakırköy/İs-tanbul. Vakıf merkezi yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. VAKFIN AMACI: MADDE 3

a) GÜRÜN Ilçesinin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmasını sağ-lamak,fertlerin kabiliyetine uygun olarak eğitilmelerine, meslek sahibi olmalarına öncülük etmek, GÜRÜN’lülerin kollektif çalışmaları ile aralarındaki yardım ve dayanışmayı artırmak, Atatürk Milliyetçiliği ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet-te bulunmak.

b) Her türlü eğitim ve öğretim merkezleri ile yurtlar açmak, sanat ve kültür faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek. Bu amaçla muayyen zamanlarda yemekli veya yemeksiz toplantılar, çaylar, kokteyller, balolar, konserler, folklorik amaçlı gösteriler, seminerler, kurslar. ya-rışmalar, ilmi araştırmalar yapmak, konferanslar düzenlemek,

c) Yetenekli, çalışkan maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize karşılıksız veya özel koşullarla burs vermek.

ç) Spor tesisleri kurmak,sportif faaliyetlere öncülük etmek, sportif yarışmalar düzenlenmek, öncelikle GÜRÜN’de basketbol ve voleybol tesislerinin açılmasına, masa tenisinin gelişimine, SALSPOR’un güçlenmesine yardımcı olmak.

d) Muhtaç ve yaşlı hastlara yardım etmek, huzur evleri ve sağlık merkezleri, misafirhaneler ve öğrenci yurtları açmak.

e) Gürün kültürünün ve özel yemeklerinin devamı ve daha tanınması için (GÜRÜN’de yol üzerinde) mümkünse Istanbul’da ya da uygun yerlerde lokanta açmak veya açtırmak. Sandviç yanında Dürüm-Çörek-Kete pazarlamasını yap-mak.

f) GÜRÜN’e özgü değişik bulgur cinsleri, yarma, un, kavurma, kül ve salamura peynirleri, pestiken, erişte, tutmaç, sumak, Gürün mercimeği, salatalık ve yaprak salamurası gibi ürünleri pazarlayacak veya bu çeşitlerin olacağı bir veya birkaç marketi Istanbul’da ya da çeşitli yerlerde açmak veya ortaklık tesisine gitmek veya mevcut işletmelere iştirak etmek.

g) GÜRÜN iklimine uygun daha kaliteli meyve cinslerini incelemek, incelet-mek ve dileyenlere bu cins fidanların teminine çalışmak. Sulamaya yardımcı ol-mak, desteklemek.

ğ) GÜRÜN ilçesinde (özellikle köylerinde) hayvancılık ve tarımsal faaliyetle-rin veriminin arttırılmasına yardımcı olmak, ancılığın gelişmesine destek vermek,

h) GÜRÜN yöresinde halıcılığın gelişmesine destek olmak, kilimciliği teşvik etmek. GÜRÜN şalcılığının canlanması için koşulları incelemek veya hiç değil-se eski GÜRÜN şallarından temin edilerek genç kuşakların görmesi için sergi-lemek.

ı) GÜRÜN Ilçesinin doğal güzelliklerini korumak (Özellikle Şuğul, Suçatı hele bir doğa harikası olan Gökpınar’ın bozulmaması GÜRÜN’ü beton yığını  şekline sokmamak için gerekli mercilerle diyaloğun sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba sarfetmek.

i) Turistik yatırım yapmak veya bu konuda ortaklık kurmak.

j) GÜRÜN’de doğanın bozulmaması ve çevrenin kirletilmemesi için bacasız sanayii esas almak, özellikle mobilya sanayiinin gelişmesini desteklemek, teks-tilde de öncelikle kot ve gömlek üretimden başlayarak konfeksiyon sanayiine yöneltmeye çalışmak.

k) Kaliteli meyvelerin tazesini veya yaptırılacak reçellerin pazarlamasına ve gelişmesine yardımcı olmak, meyve suyu imalatına yönelmek.

l) Gerekli makamlarla temas kurup, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı-hiç değilse-bir fakülte veya bir yüksek okulun GÜRÜN’de açılmasını sağlamaya çalışmak (özellikle iktisat, İşletme veya Siyasal) dallardan biri için çaba sarfet-mek.

m) Başarılı öğrencilere, kurum veya kuruluşlara, kişilere armağan veya plaket vermek.

n) Mesken ve işyeri yapmak, başka ihtiyaç maddelerinin temini için tesisler ve işletmeler kurmak.

o) Gürün ve Gürünlülerle ilgili günlük, haftalık veya aylık bir yayın düzeni ku-rulmasına çalışmak.

p) Yaşlanmış ancak gelir durumu alıştığı hayata yetmeyen hemşerilerimize maddi destek vermek, gerçek yoksul hemşerilerimize yardım etmek. Ünlü Gürün turşularının yaptırılmasını teşvik etmek ve pazarlamasında yardımcı olmak.

s) Su ürünlerinin özellikle ALABALIK üretimini teşvik etmek, bu konu ile il-gilenmek.

ş) Gürün geceleri düzenlemek. MADDE 4- Vakıf Senedinin 3. maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

a) Kanuni izinler alınmak suretiyle şubeler açabilir, tesis, işletmeler kurabilir, işletebilir. Şubelerin çalışma ve hesap usulleri Genel Kurul’ca tesbit ve tayin edilir.

b) Her türlü sözleşme ve hukuki tasarrufları yapar.

c) Borç alıp, verebilir.

ç) Taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve bunların üzerinde her türlü inşaatı par. İrtifaklar kurabilir, ipotek edebilir, ipotek alabilirler. Her türlü teminatı ve faleti kabul edebilir. İç ve dış kredi talebinde bulunabilir.

d) Her türlü inşaatı yapabilir. Her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

e) Bağış ve yardım n alır. Ölüme bağlı tasarrufla yapılan bağışlar  kabul eder, şartlı bağışlar uygun yerlerinde sarfeder.

f) Her türlü kıymetli evrak ve hakları iktisab edebilir, satabilir , rehin edebilir. Mümessillik alabilir.

g) Kanuni izinler dahilinde Vakıf gayesine uygun faaliyet gösteren şahls, der-nek ve kurumlarla işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmayı Sağlar.

g) Kanuni izinler dahilinde GÜRÜN Ilçesinin veye Gürünlülerin kültür, sanat ve sanayii yönünden gelişmesini sağlamak amacıyla her türlü edütler yapar, bunların gerçekleşmesi için çalışmaları ikmal eder,resmi ve özel kuruluş ve kişi-lerle işbirliği yapar. Özetle Vakıf amaçlarının kısmen ve tamamen gerçekleştirilmesi maksadıyla faydalı ve gerekli gördüğü bütün teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, iş-lemleri icra hususunda medeni kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

KURULUŞ SERMAYESI: MADDE 5- Vakfın kuruluş varlığı ödenmiş 100.000.000.-TL.’sıdır. Vakıf buna ek olarak türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya hukuki yollarla temellük ve iktisab edebilir.

VAKIFIN GELIRLERI: MADDE 6- Vakıfın gelirleri şunlardır:

a) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü bağışlar.

b) Taşınır ve taşınmaz mal gelirleri.

c) Vakıf tarafından Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan işletmelerin gelirleri.

ç) Geziler, konferanslar, temsiller, konserler, sergiler, seminerler ve toplantı-lar gibi çeşitli sosyal çalışmaların gelirleri.

MALİ UYGULAMA:

MADDE 7- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkın-daki tüzüğün 37. maddesinde sıralanan yönetim ve idare masrafları ile Vakıf ge-lirlerini arttırıcı yatırımlara ayrılacak miktarlar dışındaki gelirlerin tümü Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Vakıf ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları para, menkul ve gayrimenkulleri herhangi bir hukuki yolla iktisap edebilir. Mal varlığını ve gelirlerini arttırabilir. Artan mal varlığından bir kısmını veya tamamını özvarlığa ilavesine Genel Kurul karar verebilir.

MALİ DÖNEM VE DEFTERLER:

MADDE 8- Vakfın hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar. 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın defterleri bilânço esasına uygun şekilde tutulur. Önceki yılın bilânço ge-lir ve gider hesapları yılın ilk altı ayı içinde ilân olur ve örneği Vakıflar Genel Mü-dürlüğü’ne gönderilir. Teftiş ve Denetleme giderlerine katılma payı Türk Mede-ni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 22. maddesine uygun şe-kilde hesap edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenir.

ÜCRETLER:

MADDE 9- Vakfın çalışan personelinin maaşları, konaklama ve ücretleri Yö-netim Kurulunca tesbit edilir.

BÖLÜM: II ÖZEL HÜKÜMLER

VAKFIN ORGANLARI:

MADDE 10- Vakfın organları şunlardır

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu c) Denetçiler ç) Disiplin Kurulu d) Onur Üyeleri

GENEL KURUL:

MADDE 11- Genel Kurul Vakfın çalışmalarına genel mevzuat ile Vakıf Resmi Senedi’nin hükümleri çerçevesinde yön veren belirli hakiki ve hükmi şahıs-lardan teşekkül eden üyelerden ibarettir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI:

MADDE 12- Genel kurul’un görev ve yetkileri: a) Vakfın yıllık faaliyet hesaplarını incelemek. b) Bunları karara bağlamak, gelecek yılın faaliyet raporlarını ve bütçesini onaylamak.

c) Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek

ç) Yönetim Kurulunu seçmek

d) Deneticileri seçmek, bunların raporlarını değerlendirmek,

e) Yönetim Kurulu ve Deneticileri ibra etmek

f) Disiplin Kurulu Üyelerini seçmek,

g) Yönetim Kurulunca Onur Üyeliği teklif edilenler hakkında karar vermek,

ğ) Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak. Vakfın amacının gerçekleşmesi için her türlü konularda gerekli kararları almak,

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 13- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olmak üzere toplanır. Ola-ğan toplantı her yılın Şubat ayı içerisinde yapılır. Olağanüstü toplantı Yönetim Kurulu kararı ile veya kurucu üyelerden yarısının Yönetim Kuruluna müracaatı üzerine bir ay içinde yapılır. Toplantı günü ve gündemi onbeş gün önceden genel kurul üyelerine ve Va-kıf Genel Müdürlüğü’ne mektupla bildirilir. İlk toplantıda genel kurul mevcudu-nun yarısından fazlası hazır bulunmaz ise sonraki toplantıya katılanların çoğun-luğu ile karar verilir. Yapılacak ikinci toplantının günü ve yeri ilk çağrıda bildiril-miş ise ayrıca duyuru yapılmaz.

MADDE 14- GenelKurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açı-lır. Seçilecek bir başkan ve iki katipten kurulu Başkanlık Divanınca yönetilir.

Toplantı sonuçları tutanakla tesbit edilir. Genel Kurul mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Ancak Vakıf Senedinde değişiklik yapılması genel kurul üye tam sa-yısının 2/3′ü oylarıyla mümkündür. Oyların toplanmasında ve sayımında görev-lendirilecek iki kişi de ayrıca seçilir. Başkanlık Divanı dilerse veya istek bu yön-de olursa oylamada sandık kullanabilir.

GENEL KURUL ÜYELERINDEN BOŞALMA:

MADDE 15- Genel Kurul üyelerinden istifa, vefat, medeni ehliyetinin kaybı ve hazırlanacak iç tüzükte belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda bu üye-ler üyeliğini kaybeder. Boşalan genel kurul üyelerinin yerine ve ayrıca Vakfa ya-pacağı bağışla veya bulunduğu mevki ve şahsiyeti itibariyle yapacağı hizmetler göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulunun teklifi veya genel kurul üyeleri-nin onunun teklifi ile ve de genel kurul tamsayısının yarıdan bir fazlasının oyla-rıyla yeni adaylar genel kurul üyeliğine seçilirler. Genel kurul üyeliğine aday kişilerin esasta GÜRÜN’lü olması veya GO-RÜN’lülerle kan ve sıhri akrabalık ilişkileri olması aranır. Ayrıca GÜRON’ü ve GÜRÜN’lüleri çok yakın görerek seven ve azami 10 kişiyi geçmemek koşuluy-la bu özelliği taşımayan kişiler de genel kurul üyeliğine seçilebilirler. Not: Vakfın Gürün Şubesinin kurulmasında tüzel kişiyi yada makamı temsi-len bulurıacak şahıslarda bu özellikler aranmaz.

 

YÖNETIM KURULU:

MADDE 16: Yönetim kurulu 11 kişiden teşekkül eder. Genel kurulca yöne-tim kurulu üyeleri gizli oyla seçilir. Seçim sonucu ençok oy olan üyelerden 11 kişi asil üye olarak yönetim kurulunu oluşturur. O sıralamasına göre sonra ge-len 5 üye de yedek üye seçilmiş sayılır. Seçilen yönetim kurulu 1 Başkan, 1 Baş-kan Yardımcısı, 1 Sekreter Üye, 1 Muhasip Üye seçerek görev bölümü yapar. yönetim kurulu kendi aralarında ve seçimle görev değişimi yapabilir. Yönetim kurulu kendi aralarında ve seçimle görev değişimi yapabilir, yönetim kurulu iki yıl için seçilirler. yeniden seçilmeleri kabildir. Bir ekiple çalışmak isteyen 11 ki-şilik aday yönetim kurulu 5 kişilik yedekleride dahil ederek seçimlerde matbu oy pusulası kullanabilirler. Kullanılacak oy pusulasında çizilme ve ilave edilme ola-maz. Aday üyeler bilgi ve arzulanyla değişik listelerde olabilirler. Ancak rızası ol-madan bir kişi başka listeye yazılamaz. Yazılmış ise ve itirazı olmuş ise o liste ve-ya listelerden ismini çıkartabilir veya sildirebilir. İtirazla yapılmış çizmeler hariç matbu listelerdeki çizilme ve eklenme listenin geçerliliğini etkilemez. Aslı kabul edilir.

Yönetim Kurulu, Başkanının, yokluğunda Başkan Yardımcısının riyasetinde toplanır. Kararları ekseriyetle alır. Eşit oy olması halinde Başkanın oy kullandığı tarafın kararı geçerli sayılır. Yönetim kurulu enaz ayda bir defa yandan fazla üyenin iştirakiyle toplanır. Mazeretsiz arka arkaya üç toplantıya katılmamış üye görevinden çekilmiş sayılır.

YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE

17- Yönetim kurulu Vakfın yönetim organı olup aynı zamanda Vakfı temsil eder. Bu görev ve yetki Vakıf adına Başkan, yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından kullanılır. Başkan kurulu toplantıya çağırır, gündemi tesbit eder. Yönetim Organı Olarak Kurul:

a) Vakfın yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp genel kurul onayına sunar

b) Genel kurulca onanmış bütçeyi uygular,

c) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli sosyal ve mali komiteler ku-rar veya görevine son verir,

ç) Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iznini alarak, taşınmaz mal alınması , satıl-ması, ipotek edilmesi, borç sözleşmesi ile taşınır mal alınması hakkında karar verir,

d) Vakıfta çalışacak personeli tayin eder, bunlara ödenecek ücretleri belirler ve gerektiğinde görevine son verir,

e) Vakfa gelir sağlamak için gerekli çalışma ve teşebbüsleri yapar,

f) Vakfın amacına ulaşması ve işlerin yürütülmesi için gerekli kararları alır, programları hazırlar ve bunların uygulanmasını sağlayacak tasarruflarda bulu-nur,

g) Yönetim Kurulu, Vakıf personeli veya yönetim kurulu üyelerinden bir ve-ya bir kaçına hukuki işlemlerin yapılmasında Vakfın adına dava açmak ve vekil atamak, Vakfı yargı mercileri önünde temsil etmek üzere yetki verebilir.

ğ) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemini hazırlar ve ku-rulu bu toplantıya çağırır,

h) Vakfın amacını bozmamak kaydıyla Vakfın taşınmaz malları üzerinde ay-nı haklara ilişkin tasarruflarda bulunur,

1) Taşınmaz mal bağışlarını kabul etmeye karar verir, i) Vakfın senedinde yapılacak değişiklikleri hazırlayıp, Genel Kurula sunar,

j) Yasalarda ve Vakıf Senedinin diğer maddelerinde kendisine yüklenmiş olan sair görevleri yerine getirir.

DENETİCİLER: MADDE 18- Genel kurul kendi arasında üç kişiyi iki yıl için denetici olarak seçer. Iki kişi de yedek üye seçilir. Aynı kişilerin yeniden seçilmesi kabildir. De-neticiler yılda en az iki defa Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceler. Görüş-lerini ve tavsiyelerini bir raporla genel kurul ve yönetim kuruluna sunar.

DİSİPLİN KURULU:

MADDE 19- Genel kurul, kendi aralarında seçtikleri yedi kişiden teşekkül eder. Yönetim kurulunun iki temsilci de bu kurula katılır.

Disiplin Kurulu: Vakfın menfaat ve gayelerine aykırı davranışlarda bulunan genel kurul üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi üyeleri ile ilgili tahkikat ve kararlarına yetkilidir. Ihtar, görevden geçici veya sürekli uzaklaştırma, ihraç ve benzeri kararlar ve-rebilirler.

Kararları, Genel Kurul’un onayına sunulur.

ONUR ÜYELERI:

MADDE 20- Vakfın kuruluşunu müteakip kurucular heyetinin şeref üyeliğini karar altına aldığı özel ve tüzel kişilerdir. Yönetim kuruluna seçilebilirler. onur üyeleri adedinin kısıtlı ve titiz ölçülerle seçilmesine itina gösterilmelidir.

VAKFIN MÜDÜRÜ:

MADDE 21- Vakıf, aşağıdaki görevleri yapmak üzere, yönetim kurulunda veya hariçten birisini sözleşmeli Vakıf Müdürü olarak atayabilir. Vakıf Müdürlüğü yönetim kurulunun hazırlayacağı statüye göre kurulur ve çalışır. Vakıf Müdürü, Vakıf personelinin amiri ve yönetim kurulu kararlarının yürü-tücüsüdür. Vakfın bütün teşkilatı, kuruluşları ve personeli Vakıf Müdürünün yö-netimi altında olup ona karşı sorumludur. Bu görevin yürütülmesinde ve yetki-lerin kullanılmasında Vakıf Müdürü, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Her çeşit personelin işe alınması, işten çıkarılması ve cezalandırılması Vakıf Müdürlüğünün teklifi ile yönetim kurulunca karara bağlıdır. Vakıf Müdürüne ödenecek ücret, Vakfın maliyet imkânları gözetilerek Yönetim Kurulunca karar-laştırılır.

İMZA YETKISI:

MADDE 22- Vakfın temsilinde ve Vakfın iltizam eden konularda çift imza kullanılır. Bu imzalardan biri mutlaka Vakıf Başkanı’nın veya Başkan Yardımcı-sı olur. İkinci imzanın birisi muhasip üyeye, diğeri yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeye ait olur. yönetim kurulu imza yetkileri konusunda düzenleme yapmaya her zaman yetkilidir.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ:

MADDE 23- Vakfın genel kurulunca yapılacak incelemeler sonunda Vakfın amacına ulaşmayacag’ı ve yapılan çalışmalardan yarar sağlanamayacağı anlaşı-lırsa genel kurulca Vakfın feshine karar verilebilir. Fesih ve tasfiye kararları ge-nel kurul üyelerinin tümünün 2/3 oy çokluğu ile alınabilir. Tasfiye kararları ve-rilmesi halinde genel kurulca beş kişilik tasfiye kurulu seçilir, bu kurul tasfiye so-nucu bir raporla tesbit edilerek genel kurulu toplantıya çağırır. Genel kurulca tasfiye hesapların onaylanmasında sonra Vakfın malları GÜRÜN BELEDIYE-Sİ’ne devredilir.

GEÇICI HÜKÜMLER:

MADDE 24- a) Gürün Kültür Vakfı’nın kurucuları adına aşağıdaki isimleri ya-zılı kişiler (kendi aralarında yaptıkları seçimle) işbölümü yaparak: Kurucu Yönetim Kurulu veya Vakıf Başkanlığı’na : Nihat KIRIŞ Başkan Yardımcılığına : Kazım MOROĞLU Sekreter Üyeliğe : Abdullah ALACADAĞ Muhasip Üyeliği : Erkan YİĞİTTÜRK Üyeliklere de : Ahmet ALACADAĞ, Muharrem ALPASLAN, Zeki DELİKTAŞ, Kazım KARTAL, Celal KOKEY, Şeref SOLAK, Edip SOZEN seçilmişlerdir.

DENETÇİLER KURULU İÇİN:

Sefer DEMIR, Ömer UZUN seçilmişlerdir.

YEDEK DENETÇİ ÜYELER:

Erdoğan KOCAGIL, Hüseyin ŞAHIN seçilmişlerdir.

DİSİPLİN KURULU İÇIN:

Şahin ELMACIOĞLU, Ö. Faruk MOĞOLKOÇ, Hikmek YILMAZ seçilmişlerdir.

NOT: Belirli görevler dışındaki isimler, soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir.

b) Yukarıda isimleri yazılı organlar Vakıf resmen tescil edilince azami üç ay içe-risinde Genel Kurulu toplayarak Vakıf Organlarının resmen seçilmesini sağlar.

c) Genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar yukarıda görevlendirilmiş organ-lar Vakfı yönetmeye ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmaya tam yetkilidir.

d) Vakıf toplantıları her yıl Şubat ayında yapılır ve çift sayılı yıllarda genelku-rul, seçim hariç diğer görevleri için, tek sayılı yıllarda da seçimler de dahil tüm görevler için toplanır.